De Parochie H. Drie-eenheid is ontstaan uit de parochies H. Cornelius uit Achtmaal, Onze Lieve Vrouw van Altijd Durende Bijstand uit Wernhout en H. Willibrordus uit Klein Zundert.

Na een jarenlange samenwerking en naar elkaar toegroeien is de nieuwe parochie per 1 jan. 2014 een feit geworden.

We zijn tot de naam H. Drie-eenheid gekomen omdat we dit wel toepasselijk vonden. Drie parochies die samen een eenheid worden.

Met ingang van 1 augustus 2013, is pastoor Verheije benoemd voor de parochies Achtmaal, Klein-Zundert en Wernhout.
Daarnaast blijft hij pastoor van de parochies Zundert, Rijsbergen, Rucphen, Schijf, Sprundel, Sint Willebrord, en Zegge.
Pastoor Verheije wordt hierbij ondersteund door een pastoraal team.
Diaken van Steenoven, die de eerstaanspreekbare is in de parochies Achtmaal, Klein-Zundert en Wernhout – Diaken Foesenek, teamleider – Mevr. Verkade-van Zantvliet, pastoraal werkster en drs. Damen, pastoraal werker.

Per 1 augustus 2015 heeft Mevr. Verkade vanwege de pensioengerechtigde leeftijd het team verlaten. Wim van Reen is per 1 augustus benoemd door de bisschop als pastoraal werker in onze geloofsgemeenschappen.

Per 1 maart 2016 heeft diaken Jan Foesenek onze parochie verlaten en is in Breda aan het werk gegaan als diaken.

Pastoraal werker Rob van Sambeek is per 1 maart 2016 in onze parochie begonnen.

Diaken Jan van Steenoven is teamleider geworden.

Pastoor Verheije heeft per 1 augustus 2016 afscheid genomen van de Regio Rucphen. Wel blijft hij Pastoor in de Regio Zundert. Samen met diaken Jan van Steenoven en pastoraal werker Rob van Sambeek vormen zij het pastoraal team.

Per 1 april 2017 heeft diaken Jan van Steenoven ontslag gevraagd voor de Regio Zundert en dit ook gekregen. Wel blijft hij werkzaam in de Regio Rucphen.

Het pastorale team staat vanaf 1 februari 2018 onder leiding van Pastoor Hans van Geel.

Hij wordt bijgestaan door diaken Jan van Steenoven, teamleider Wim van Reen, pastoraal werker Gerard Damen en teamassistent Jeannette de Kort
Zij kunnen ook een beroep doen op pater Johan Driessens en andere emeriti.
 
Voor dringende vragen rond overlijden, Sacrament der Zieken en overige vragen kunt u contact opnemen met teamassistent Jeannette de Kort, telefoonnummer 06 20515729 of Email: teamassistente.ruphen.zundert@gmail.com

.

Regio’s Rucphen en Zundert tekenen samenwerkingsovereenkomst

Op donderdag 26 april jongstleden werd in de pastorie van Zundert de samenwerkingsovereenkomst tussen de Franciscusparochie regio Rucphen en de parochies van de Sint Bavo, de heilige Drie-Eenheid en de heilige Trudo van regio Zundert getekend. Parochiebestuurders, pastores, assistenten, en Annemiek Way namens het bisdom, waren aanwezig om dit heuglijke feit te onderstrepen. Het bestuur van de heilige Trudo had voor koffie, thee en wat lekkers gezorgd. Na de ondertekening was er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een drankje en een hapje.

Met de installatie van Hans van Geel als pastoor van de regio Rucphen en de regio Zundert, kon de samenwerking tussen beide regio’s worden hervat en bekrachtigd. Hij memoreerde het belang van de overeenkomst en bevestigde de symbolische betekenis van de ondertekening, als een toegewijde geste van beide regio’s om met verzamelde krachten de toekomst in te trekken. Hij vertelde, dat we ter ondersteuning ook de patroonheiligen van de parochies mogen aanbidden. Op hun voorspraak mogen wij ons gezegend weten. Hans verwees tot slot naar Christus, die ons allen in geloof en leven door zijn Woord verzamelt en aan elkaar verbindt. Door de levende Heer centraal te stellen in onze pastorale en bestuurlijke arbeid, zullen wij ons door Hem gedragen mogen weten en in vertrouwen de toekomst van de kerken in onze dorpen tegemoet mogen zien.

Pastoor Hans van Geel ondertekent de samenwerkingsovereenkomst. De door alle besturen getekende exemplaren worden overhandigd aan de bisschop van Breda, die de overeenkomst bekrachtigd met zijn handtekening.

De vertegenwoordigers van de parochiebesturen ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst.

1 april 2020 neemt p.w. Rob van Sambeek wegens de pensioengerechtigde leeftijd afscheid van de regio’s waar hij werkte. Wegens het coronaviris hebben we nog geen afscheid kunnen nemen.

9 nov. 2020 is het startdocument getekend, voor de samenvoeging van de drie parochies in de Regio Zundert.

Samenstelling bestuur:

Voorzitter: Pastoor Hans van Geel
vice-voorzitter Karel Roelands
penningmeester Theo Snepvangers
secretaris Ria van Aert-Boden

bestuurslid Erik Bastiaensen

Het bestuur vergadert eens in de twee maanden en bespreekt daar alles wat de parochie en parochiekernen aangaat.