Bidden voor de boeren

Onze boeren hebben ons allen gevraagd om vrijdag 15 juli om 15.00 uur, het werk voor een kwartier neer te leggen uit solidariteit met hen.

Solidariteit met onze boeren hebben wij als parochies Christus Koning en H. Franciscus zeker en niet alleen met hen, maar met allen en alles.

Daarom nemen wij vrijdagmiddag om 15.00 uur een kwartier om te bidden voor onze boeren, burgers en buitenlui, voor dialoog en solidariteit, voor een positief toekomstperspectief voor jong en oud en voor heel de schepping.

In de dag-kapellen van de H. Trudo in Zundert en de St. Bavo in Rijsbergen en in de Mariakapel in Zegge zal om 15.00 uur een pastor aanwezig zijn voor gebed of een luisterend oor.

Weest allen van harte welkom

of neem even de tijd om op uw eigen plaats te bidden.

 

Caritas

Caritas is een onderdeel van de katholieke kerk en gericht op hulpverlening aan mensen in nood.

Per 1 januari 2021 heeft de bisschop van Breda mgr. Liesen één caritas instelling ingesteld voor de  gemeente Zundert onder de naam:  “R.K. Parochiële Caritasinstelling Christus Koning.”

Bestuursleden “R.K. Parochiële Caritasinstelling Christus Koning”:

Dr. J.M.L.M. Koetsenruijter (voorzitter)

Mw. H.H.J. Mathijssen-Wassenaar (secretaris)

Mw. M.J.I. Jacobs (penningmeester)

Mw. A.C.P.M. Boomaerts-Koevoets (lid)De heer A.M.J. Schrauwen (lid)
De heer H.J.M. Poppelaars (lid)

Voor Klein Zundert zijn we nog op zoek naar een nieuw lid.

Diaken J. van Steenoven is vanuit het pastoraal team de pastoraal adviseur.

Activiteiten caritas over 2021

De caritas werkt mee aan de landelijke collecten, zoals Memisa, vluchtelingen hulp e.d.

Afgelopen jaar hebben we iemand geholpen aan wat meubeltjes;

Er is eten gekocht voor mensen die direct in nood waren, dit via maatschappelijk werk;

Er is iemand geholpen aan medische ondersteuning, via de wijkzuster;

Er is samenwerking met Stichting Leergeld, waardoor met Sinterklaas attenties aan 230 kinderen konden worden gegeven bij gezinnen met een laag of geen inkomen;

Er is samenwerking met het Leger de Heils, waar mensen op vrijdag brood kunnen halen en goedkoop kleding en andere goederen kunnen kopen;

Er is samenwerking met Surplus om directe nood te kunnen ledigen;

We hebben meegewerkt aan het project “Let de Children Play”;

Er is op Bisdom niveau jaarlijks overleg met andere caritas instellingen;

Er is twee jaarlijks overleg met het Kerkbestuur;

Er wordt ieder jaar in overleg met het Kerkbestuur het collecte schema opgesteld;

Een bijdrage is gegeven aan het Luisterhuis voor gemaakte kosten;

 

Het bestuur is te bereiken via e-mail:caritaszundert@outlook.com;  of via de pastorie.

 

Weekend indeling

Nieuwe indeling weekendvieringen.

Een aantal weken geleden hebben wij u medegedeeld dat voor de parochie Christus Koning de Heilige Trudokerk te Zundert is aangewezen als parochiekerk.

De bisschop heeft aangegeven dat in de parochiekerk op zondag de
eucharistieviering moet plaatsvinden. Vanwege het vertrek van de pastorale werkers Gerard en Rob, en het niet kunnen invullen van de vacatures, ontkomen we niet aan een nieuwe indeling van de weekendvieringen.

We hebben in goed overleg met de parochiekerncommissies besloten om in de kerken van Achtmaal, Wernhout, Klein-Zundert en Rijsbergen over te gaan tot een viering om de 2 weken op zaterdag. Dit kan een eucharistie of woord en communie-viering zijn. Dit gaat in vanaf het eerste weekend van de advent (27/28 november).

Het pastoraal team schept met de nieuwe inrichting van het weekendrooster wat ruimte voor de pastoraal werker om te werken aan de ontwikkeling van de familiecatechese, waarin meer aandacht wordt geschonken aan de geloofsontwikkeling binnen jonge gezinnen in relatie tot de Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel.

Voor onze kerk betekent dit: Op zaterdag om 17.00 uur in de oneven weken, beginnend op 27 november a.s. 

Voor de precieze roosterverdeling verwijzen we u naar een brief achterin de kerk.

 

 

Het pastoraal team

Parochiebestuur Christus Koning

Nieuwe teamassistente

Mijn naam is Jeannette Jongenelen-de Kort. Geboren en getogen in het Zeeuwse Goes, maar al meer dan 25 jaar woonachtig in het mooie Roosendaal. Daar heb ik samen met mijn man 25 jaar een transportbe-drijf en autoverhuur gehad. Ik ben 57 jaar en ik heb een dochter van 24 jaar, een Jack Russell van 12 jaar en twee poezen van 12 en 13 jaar.In maart 2019 ben ik weduwe geworden.
Op dit moment ben ik bezig met de afronding van mijn HBO opleiding Theologie in Utrecht. Mijn hobby’s zijn o.a.: lezen, muziek luisteren,
creatief bezig zijn, poëzie, reizen, mensen ontmoeten.
Ik ben meer dan 25 jaar vrijwilligster geweest in het pastoraat binnen verschillende parochies. In 2019 ben ik tevens werkzaam geweest voor het
bisdom van Breda in Zeeland als projectmedewerker Jonge Gezinnen en Jongerenpastoraat. Het geeft mij veel vreugde om als teamassistente het
pastorale team te mogen ondersteunen en hopelijk ook te kunnen ontlasten in diverse taken. Ik kijk uit naar een prettige samenwerking, en hoop u
spoedig te mogen ontmoeten!

Met hartelijke groet,
Jeannette de Kort

Doopbrief

 

Beste doopouders,

 

U heeft gevraagd of uw kind gedoopt kan worden in één van de kerken in de Parochie de Heilige Drie-Eenheid. U bent van harte welkom en wij hopen dat het een mooie viering zal zijn. De opgave voor de doop moet minimaal twee maanden voorafgaand aan de doop geschieden.

 

Als u uw kind wilt laten dopen, dan wilt u daarmee iets laten zien van uw dankbaarheid bij de geboorte van uw kind en ook van de hoop dat uw kind onder uw hoede mag

opgroeien tot een eerlijk, goed en gelukkig mens in navolging van Jezus van Nazareth.

 

Door de doop wordt uw kind opgenomen in de gemeenschap van de Christenen en in de Katholieke kerk. U wijst een peter en een meter aan; één peter of één meter is ook mogelijk. Peetouders dienen katholiek te zijn, de H. Communie en het H. Vormsel ontvangen te hebben, en minstens zestien jaar oud te zijn. Twee peters of twee meters zijn niet mogelijk.

 

Door uw kind in onze kerk te laten dopen, laat u zien dat u betrokken bent bij onze parochiekern. Uw bijdrage aan de parochie is een teken van die betrokkenheid.

Daarom wordt u gevraagd om in ieder geval voor één jaar de parochiebijdrage te betalen.

Het secretariaat van de parochiekern kan u informeren over de hoogte daarvan en de wijze waarop de betaling kan geschieden. Hier kunt u ook de gewenste zondag kenbaar maken.

 

In de maand voorafgaand aan de doop is er een algemene doopvoorbereiding met meerdere doopouders. De dooppastor en de tijd zal u op deze avond kenbaar gemaakt worden.

U wordt verondersteld deel te nemen aan deze doopvoorbereiding. De doop kan alleen verricht worden wanneer u aan deze doopvoorbereiding hebt deelgenomen.

Daarna kunt u contact opnemen met uw dooppastor voor het maken van het boekje van de viering. Mogelijk zal hij u ook nog een bezoek brengen voor nadere kennismaking.

 

De doopvoorbereiding is op woensdag om 20.00 uur en duurt ongeveer tot 21.30 uur. Deze avond is in het zaaltje van de kerk van Klein-Zundert en wordt geleid door pastor Rob van Sambeek. Vanaf het kerkplein ziet u de ingang precies tussen de kapel links en de vroegere pastorie rechts.

 

Voor de doopviering krijgt u van de parochiekern een doopkaars, maar u mag natuurlijk ook een eigen doopkaars laten maken.

 

Mocht u nog vragen hebben, dan bent u welkom op het secretariaat van uw parochiekern.

 

Met vriendelijke groet,

Pastoor Hans van Geel

Doopprotocol Regio Zundert/Regio Rucphen

Protocol rondom doop.

Aanvraag voor een doop komt binnen bij de parochie(kern). De datum die afgesproken wordt dient minimaal 8 weken in de toekomst te liggen.

Er wordt een inschrijfformulier aan de ouders gemaild of meegegeven met de vraag om dit zo spoedig mogelijk geheel ingevuld terug te sturen (digitaal of per post). Het kan ook op het parochiesecretariaat of telefonisch samen met de ouders worden ingevuld. Indien het niet volledig ingevuld retour is gekomen, zorgt het centrale aanmeldpunt dat de formulieren alsnog volledig ingevuld worden. De ouders krijgen ook een informatiebrief. De parochie(kern) krijgt de gegevens om de rekening te kunnen sturen, zodat deze is voldaan vóór de doopdatum.

De contactpersoon van de parochie(kern) stuurt de gegevens digitaal naar het centrale aanmeldpunt (in de parochie). In de regio Zundert is dit Jeannette de Kort: teamassistente.rucphen.zundert@gmail.com en voor de Sint Franciscusparochie is dit Koosje van Overveld (kovoschijf@home.nl).

Na het ontvangen van het inschrijfformulier stuurt het centrale aanmeldpunt de ouders de teksten voor het maken van het doopboekje.

Het centrale aanmeldpunt maakt een schema met de data/locaties van de aangemelde dopen. Dit wordt gestuurd naar pastoor Hans van Geel.

Pastoor Hans van Geel bekijkt welke dopen hijzelf kan doen en welke dopen gedelegeerd worden naar de collega’s. Hij geeft dat door aan het centrale aanmeldpunt.

Ouders worden uitgenodigd voor de doopvoorbereidingsavond en krijgen te horen wie de doopheer is en de vraag of zij contact met de doopheer willen leggen in verband met het tijdstip van dienst. Pastoraal werkende Gerard Damen

Nieuw orgel voor Achtmaal

Op 5 dec. is in de kerk van Achtmaal een nieuw orgel in gebruik genomen. Aan Anton Bogaarts de eer om hem te bespelen. Hij was ook degene die ons er op attendeerde dat dit orgel te koop was. Het is afkomstig uit de kerk van Rilland, die gesloten is en

afgebroken wordt

 

IMAG0415