Weekend indeling

Nieuwe indeling weekendvieringen.

Een aantal weken geleden hebben wij u medegedeeld dat voor de parochie Christus Koning de Heilige Trudokerk te Zundert is aangewezen als parochiekerk.

De bisschop heeft aangegeven dat in de parochiekerk op zondag de
eucharistieviering moet plaatsvinden. Vanwege het vertrek van de pastorale werkers Gerard en Rob, en het niet kunnen invullen van de vacatures, ontkomen we niet aan een nieuwe indeling van de weekendvieringen.

We hebben in goed overleg met de parochiekerncommissies besloten om in de kerken van Achtmaal, Wernhout, Klein-Zundert en Rijsbergen over te gaan tot een viering om de 2 weken op zaterdag. Dit kan een eucharistie of woord en communie-viering zijn. Dit gaat in vanaf het eerste weekend van de advent (27/28 november).

Het pastoraal team schept met de nieuwe inrichting van het weekendrooster wat ruimte voor de pastoraal werker om te werken aan de ontwikkeling van de familiecatechese, waarin meer aandacht wordt geschonken aan de geloofsontwikkeling binnen jonge gezinnen in relatie tot de Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel.

Voor onze kerk betekent dit: Op zaterdag om 17.00 uur in de oneven weken, beginnend op 27 november a.s. 

Voor de precieze roosterverdeling verwijzen we u naar een brief achterin de kerk.

 

 

Het pastoraal team

Parochiebestuur Christus Koning