Overweging Beloken Pasen

Een jong gezin heeft jarenlang geprobeerd een bedrijf op te bouwen. Ze hadden veel rode cijfers gehad. De ommekeer kwam en daarmee de hoop op goede tijden. Het was een paasgevoel. Korte tijd later werd bij de jonge moeder borstkanker geconstateerd. Het paasgevoel verdwijnt, de luiken voor hun hart slaan dicht. Bange vragen klinken: hoe erg is het? Hoelang heb ik nog?

We waren opgetogen dat in korte tijd verschillende vaccins ontwikkeld werden tegen het virus. Inmiddels begint her en der toch onzekerheid te knagen, ontstaat er ongerustheid over mogelijke bijwerkingen. Hoe euforie kan omdraaien naar twijfel en angst.

U kunt misschien ervaringen ernaast leggen, die in de buurt komen van hoe een paasgevoel ontstaat en hoe dat gevoel kan verdwijnen en het hart weer op slot gaat. In onze liturgie maken we iets soortgelijks mee. Vorige week was het Pasen: het graf ging open. En vandaag zijn de luiken weer dicht. Beloken Pasen.

De leerlingen zitten bang bij elkaar en Thomas de twijfelaar gelooft niet dat Jezus verrezen is. Hij wil het zelf zien. Hij wil geen sprookjes horen, maar bewijzen zien. Dan staat Jezus plots tussen zijn vrienden. Jezus ziet hun wanhoop, hun angst, hun ongerustheid.

Daarmee kun je Gods opdracht onmogelijk uitvoeren. Daar heb je vertrouwen en vrede van hart voor nodig. Je moet blijmoedig de jas kunnen aantrekken om naar buiten te gaan. Wie ongerust is kan wel over vrede spreken, maar niet laten voelen. En dus zijn Jezus eerste woorden: Vrede zij met U.

Jezus richt zich tot Thomas. Ook hij moet vrede in zichzelf vinden. De onrust van het niet-zeker-weten mag hij loslaten. Ook hij moet Gods werk gaan doen. De vrienden mogen van geluk spreken. Zij hebben Jezus Gods werk zien doen. Jezus over al die generaties die nog komen, die Hem niet hebben gezien, en toch zullen geloven.

Wie Gods werk wil doen en ten prooi valt aan twijfel, angst, onzekerheid, kan over God vertellen, maar zal de vrede van God niet overdragen. Dan wordt de boodschap droge informatie die nauwelijks inspireert.

Jezus wil zijn vrienden van harte met een gerust gemoed en met een goede geest uitzenden op weg met het verhaal van het goede leven. Je kunt alleen op weg gaan als je de heilige geest in je rugzak hebt. Dus ademt Jezus over zijn leerlingen en worden zij overgoten met de vrede en de kracht van de Heilige Geest.

Ze zullen onderweg nog bange momenten meemaken, maar ze zullen hen niet meer doen stoppen. De heilige Geest zal hen telkens kracht geven, om een volgende stap te zetten.

De heilige geest, zal de vrienden van Jezus vertrouwen geven, zal hen zekerheid van hart schenken. Hun bange hart kan tot rust komen. Ze zullen de boodschap weer leren verstaan zoals die bedoeld was. Het gordijn van ongeloof, twijfel en onzekerheid wordt weggenomen.

Jezus zendt hen uit om de harten van mensen te genezen, om ook die harten tot rust te brengen. Daarvoor is nodig dat zonden worden vergeven. Zonde is meer dan een rolletje pepermunt meenemen zonder af te rekenen. Zonde is alles wat het zicht op Gods weg belemmert, alles wat het gaan van zijn weg blokkeert. In het begin van de viering zeiden we al:

Ook wij kennen Gods opdracht, hij zit in ons hoofd. Maar al te vaak niet in onze handen. Onze ogen worden er soms blind voor en we spreken de harde taal van de wereld. We weten dat we tekort kunnen schieten in aandacht voor elkaar.

Als ons zulke zonden vergeven worden, en wij vrijgemaakt worden van onze schaamte over ons gedrag en vrijgemaakt van onze schuld die we hebben opgebouwd, dan kan ons hart weer open gaan. God neemt het oordeel en de schaamte bij ons weg. Er ontstaat ruimte in ons hart voor zijn vrede en dan kunnen ook wij Gods werk weer doen.

We kunnen een paasgevoel hebben en ons paasgevoel weer kwijtraken. Van Pasen naar beloken Pasen. We hebben onze eigen kleine en grote ervaringen hoe euforie kan veranderen in verslagenheid. In die verslagenheid staat Jezus voor ons en zegt: Vrede zij U. Het kan het begin zijn van het hervinden van vertrouwen en vrede in ons hart.

Op de een of andere manier hebben de christenen van het prille begin vrede van God in hun hart gevonden, hebben zij bij zichzelf en bij anderen kans gezien om schoon schip te maken, hebben zij elkaar in het hart gezien en elkaar het allerbeste willen wensen. Waarschijnlijk was dat het zetje dat hen ertoe bewoog om alles met elkaar te delen en te getuigen van de vrede die in hen leefde.

Nieuwe teamassistente

Mijn naam is Jeannette Jongenelen-de Kort. Geboren en getogen in het Zeeuwse Goes, maar al meer dan 25 jaar woonachtig in het mooie Roosendaal. Daar heb ik samen met mijn man 25 jaar een transportbe-drijf en autoverhuur gehad. Ik ben 57 jaar en ik heb een dochter van 24 jaar, een Jack Russell van 12 jaar en twee poezen van 12 en 13 jaar.In maart 2019 ben ik weduwe geworden.
Op dit moment ben ik bezig met de afronding van mijn HBO opleiding Theologie in Utrecht. Mijn hobby’s zijn o.a.: lezen, muziek luisteren,
creatief bezig zijn, poëzie, reizen, mensen ontmoeten.
Ik ben meer dan 25 jaar vrijwilligster geweest in het pastoraat binnen verschillende parochies. In 2019 ben ik tevens werkzaam geweest voor het
bisdom van Breda in Zeeland als projectmedewerker Jonge Gezinnen en Jongerenpastoraat. Het geeft mij veel vreugde om als teamassistente het
pastorale team te mogen ondersteunen en hopelijk ook te kunnen ontlasten in diverse taken. Ik kijk uit naar een prettige samenwerking, en hoop u
spoedig te mogen ontmoeten!

Met hartelijke groet,
Jeannette de Kort

Doopbrief

 

Beste doopouders,

 

U heeft gevraagd of uw kind gedoopt kan worden in één van de kerken in de Parochie de Heilige Drie-Eenheid. U bent van harte welkom en wij hopen dat het een mooie viering zal zijn. De opgave voor de doop moet minimaal twee maanden voorafgaand aan de doop geschieden.

 

Als u uw kind wilt laten dopen, dan wilt u daarmee iets laten zien van uw dankbaarheid bij de geboorte van uw kind en ook van de hoop dat uw kind onder uw hoede mag

opgroeien tot een eerlijk, goed en gelukkig mens in navolging van Jezus van Nazareth.

 

Door de doop wordt uw kind opgenomen in de gemeenschap van de Christenen en in de Katholieke kerk. U wijst een peter en een meter aan; één peter of één meter is ook mogelijk. Peetouders dienen katholiek te zijn, de H. Communie en het H. Vormsel ontvangen te hebben, en minstens zestien jaar oud te zijn. Twee peters of twee meters zijn niet mogelijk.

 

Door uw kind in onze kerk te laten dopen, laat u zien dat u betrokken bent bij onze parochiekern. Uw bijdrage aan de parochie is een teken van die betrokkenheid.

Daarom wordt u gevraagd om in ieder geval voor één jaar de parochiebijdrage te betalen.

Het secretariaat van de parochiekern kan u informeren over de hoogte daarvan en de wijze waarop de betaling kan geschieden. Hier kunt u ook de gewenste zondag kenbaar maken.

 

In de maand voorafgaand aan de doop is er een algemene doopvoorbereiding met meerdere doopouders. De dooppastor en de tijd zal u op deze avond kenbaar gemaakt worden.

U wordt verondersteld deel te nemen aan deze doopvoorbereiding. De doop kan alleen verricht worden wanneer u aan deze doopvoorbereiding hebt deelgenomen.

Daarna kunt u contact opnemen met uw dooppastor voor het maken van het boekje van de viering. Mogelijk zal hij u ook nog een bezoek brengen voor nadere kennismaking.

 

De doopvoorbereiding is op woensdag om 20.00 uur en duurt ongeveer tot 21.30 uur. Deze avond is in het zaaltje van de kerk van Klein-Zundert en wordt geleid door pastor Rob van Sambeek. Vanaf het kerkplein ziet u de ingang precies tussen de kapel links en de vroegere pastorie rechts.

 

Voor de doopviering krijgt u van de parochiekern een doopkaars, maar u mag natuurlijk ook een eigen doopkaars laten maken.

 

Mocht u nog vragen hebben, dan bent u welkom op het secretariaat van uw parochiekern.

 

Met vriendelijke groet,

Pastoor Hans van Geel

Caritas

INTERPAROCHIELE CARITAS INSTELLING

RIJSBERGEN-ZUNDERT

 

Caritas is een onderdeel van de katholieke kerk en gericht op hulpverlening aan mensen in nood.

 

Per 1 januari 2015 zijn de parochiële caritasinstellingen van de parochie H. Trudo te Zundert en de parochie St. Bavo te Rijsbergen door de bisschop van Breda samengevoegd tot R.K. Interparochiële Caritasinstelling Rijsbergen-Zundert.  Op dit moment zijn er gesprekken om te kijken of binnen de gemeente Zundert één Caritas kan komen, door fusie met de andere Parochies in Zundert.

 

Bestuursleden caritas instelling Rijsbergen-Zundert:

Dr. J.M.L.M. Koetsenruijter (voorzitter)

Mw. H.H.J. Mathijssen-Wassenaar (secretaris)

Mw. M.J.I. Jacobs (penningmeester)

Mw. M.H.H. de Weert-Meeuwisse (lid)

Mw. A.C.P.M. Boomaerts-Koevoets (lid)

Diaken J. van Steenoven is vanuit het pastoraal team de pastoraal adviseur.

 

Het bestuur is te bereiken via e-mail: ipctrudobavo@ziggo.nl of via de pastorie.

 

CARITAS, WAT IS DAT?
De Parochiële Caritas Instelling is een aparte entiteit binnen de parochie met als doel: de
solidariteit met mensen in nood handen en voeten te geven, en deze solidariteit te stimuleren. Dit doen we, naast aanvragen die rechtstreeks bij ons binnenkomen, door contact te leggen en te houden met maatschappelijke organisaties waar mensen die in financiële nood verkeren mee te maken krijgen. U kunt dan denken aan overleg met Maatschappelijk werk, Leger des Heils, Voedselbank, huisarts. Deze organisaties kunnen vervolgens mensen, die tussen wal en schip vallen, naar ons doorverwijzen.

IPC Caritas Rijsbergen -Zundert heeft naast hulpvragen in verband met armoedebestrijding nog een activiteit, namelijk het ondersteunen van projecten van jongeren die in het buitenland als stage hulp verlenen door aan een project te werken. Zo’n project kan in de landbouw zijn, medische zorg betreffen, zorg voor kinderen, maar ook in de richting van werktuigbouw of irrigatie zijn of nog iets heel anders betreffen. IPC Caritas Rijsbergen Zundert ondersteunt jaarlijks een of twee van dergelijke projecten. Bij voorkeur natuurlijk bij jongeren uit ‘onze’ regio, de gemeente Zundert. Projecten dienen gericht te zijn op hulpverlening. Werken bij een multinational in India zien we bijvoorbeeld niet als een geschikt ‘project’.

HANDELEN UIT GELOOF
De Caritasinstelling werkt vanuit een christelijke inspiratie. Zij is verder attent op ontwikkelingen in de samenleving, waardoor groepen mensen buiten de boot dreigen te vallen.
In de praktijk is een caritasinstelling op allerlei manieren actief, zoals o.a.:
– deelname aan landelijke campagnes van bijvoorbeeld Zonnebloem, Vredesweek, enz;

– medewerking aan regionale of stedelijke activiteiten rond bijvoorbeeld armoede, maatschappelijke

opvang enz.

– maandelijkse collecten in parochies;

– financiële hulp aan personen en gezinnen in een acute noodsituatie;

Voor inhoudelijke ondersteuning kan caritas een beroep doen op de pastorale dienstverlening van het bisdom Breda waar specifieke kennis op dit terrein aanwezig is. De Caritasinstellingen dragen bij aan de financiering van dit ondersteuningswerk.

FINANCIËN
Om activiteiten mogelijk te maken voert het bestuur een eigen financieel beleid. Jaarlijks legt het bestuur rekening en verantwoording af aan de bisschop van Breda.

 

Doopprotocol Regio Zundert/Regio Rucphen

Protocol rondom doop.

Aanvraag voor een doop komt binnen bij de parochie(kern). De datum die afgesproken wordt dient minimaal 8 weken in de toekomst te liggen.

Er wordt een inschrijfformulier aan de ouders gemaild of meegegeven met de vraag om dit zo spoedig mogelijk geheel ingevuld terug te sturen (digitaal of per post). Het kan ook op het parochiesecretariaat of telefonisch samen met de ouders worden ingevuld. Indien het niet volledig ingevuld retour is gekomen, zorgt het centrale aanmeldpunt dat de formulieren alsnog volledig ingevuld worden. De ouders krijgen ook een informatiebrief. De parochie(kern) krijgt de gegevens om de rekening te kunnen sturen, zodat deze is voldaan vóór de doopdatum.

De contactpersoon van de parochie(kern) stuurt de gegevens digitaal naar het centrale aanmeldpunt (in de parochie). In de regio Zundert is dit Ria van Aert (ria.vanaert@home.nl) en voor de Sint Franciscusparochie is dit Koosje van Overveld (kovoschijf@home.nl).

Na het ontvangen van het inschrijfformulier stuurt het centrale aanmeldpunt de ouders de teksten voor het maken van het doopboekje.

Het centrale aanmeldpunt maakt een schema met de data/locaties van de aangemelde dopen. Dit wordt gestuurd naar pastoor Hans van Geel.

Pastoor Hans van Geel bekijkt welke dopen hijzelf kan doen en welke dopen gedelegeerd worden naar de collega’s. Hij geeft dat door aan het centrale aanmeldpunt.

Ouders worden uitgenodigd voor de doopvoorbereidingsavond en krijgen te horen wie de doopheer is en de vraag of zij contact met de doopheer willen leggen in verband met het tijdstip van dienst. Pastoraal werkende Gerard Damen

Nieuw orgel voor Achtmaal

Op 5 dec. is in de kerk van Achtmaal een nieuw orgel in gebruik genomen. Aan Anton Bogaarts de eer om hem te bespelen. Hij was ook degene die ons er op attendeerde dat dit orgel te koop was. Het is afkomstig uit de kerk van Rilland, die gesloten is en

afgebroken wordt

 

IMAG0415