Bedevaart Kevelaer

Bedevaart naar Kevelaer gaat niet door.
De bedevaart naar Kevelaer die vanuit Breda e.o. en Oost Zeeuws Vlaanderen zou plaatsvinden op 3 en 4 augustus 2020, gaat helaas niet door. Dat laat de organiserende Broederschap in een brief aan de pelgrims weten. Hierin schrijft de voorzitter, Vicaris Wiel Wiertz:
“Met velen zijn we in 2019 […] voor de 300ste keer op bedevaart geweest naar Kevelaer. ‘Tot volgend jaar’, zeiden we toen. En hoewel we enerzijds genoten hebben van de wat andere onderdelen dan we gewoon waren -het was immers onze jubileumbedevaart-, zeiden we bij het afscheid toch ook tegen elkaar: ‘Tot volgend jaar, dan is alles weer gewoon als altijd’.
Hoe anders is het nu, in 2020. Te midden van deze periode waarin het Coronavirus en de indamming daarvan wereldwijd volop aandacht vraagt, moeten wij besluiten om de bedevaart van dit jaar, 2020, af te gelasten. We kunnen dit jaar niet naar Kevelaer. Dat doet velen van u en ook ons als bestuur van de Broederschap verdriet.
Tegelijkertijd weten wij dat dit noodzakelijke besluit kan rekenen op begrip en instemming. In 2020 gaan we niet. In 2021 hopen we weer wel te gaan.
We laten u via zoveel als mogelijke informatiekanalen weten welke datums er voor 2021 in uw agenda mogen worden aangekruist.
Als bestuur van de Broederschap van Kevelaer wensen wij u goede moed toe in deze moeilijke tijd. En uithoudingsvermogen. Gezondheid voor uzelf en voor wie u lief zijn. Geloof, hoop en vertrouwen.”

Boekjes Zondag vieren

Witte_Donderdag_2020_[23]

Goede_vrijdag_2020_[24]

Paaswake_2020_[25]

1e_2e_Paasdag_2020_[26]

2e_zondag_Pasen_2020_A-jaar_[27

4e_zondag_Pasen_2020_A-jaar_[29]

3e_zondag_Pasen_2020_[28]

5e_zondag_Pasen_2020_[30]

Bedevaarten Banneux

Voorjaarsbedevaarten Banneux geannuleerd

 

De Corona-pandemie heeft ook ons Banneux-bestuur doen nadenken over het wel of niet door laten gaan van onze geplande bedevaart in mei.

 

De overheden van Nederland en België hebben de afgelopen weken de maatregelen om de verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan verschillende keren aangescherpt met telkens een verlenging van de looptijd van deze maatregelen.

Het einde van deze periode is nog niet in zicht.

De verwachting is dat dit virus niet over enkele weken weg zal zijn.

Gezien de actuele situatie en de voorzichtige voorspellingen van virologen en andere specialisten zien wij ons genoodzaakt onze bedevaart in mei niet door te laten gaan.

 

Wij begrijpen dat dit voor de aangemelde pelgrims een grote teleurstelling kan zijn.

Toch zijn wij van mening dat dit op dit moment de beste beslissing is en dat uitstel van deze beslissing de organisatie van onze bedevaarten ernstig bemoeilijkt.

 

 

We willen, ondanks de vreemde tijd waarin we vandaag leven, ook positief zijn naar de toekomst en hopen dat we op het einde van de zomer toch met velen naar Banneux kunnen gaan en wel van vrijdag 28 augustus t.e.m. dinsdag 1 september 2020, met de dagbedevaart op zondag 30 augustus.

Van harte hopen wij u tijdens deze bedevaart te mogen begroeten!

 

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met hartelijke groet,

Bas Van Haeren, voorzitter van ‘Caritas Banneux bisdom Breda’

 

 

Maria heeft aan Mariette gezegd (en ze zegt het ook tegen ons vandaag):

“Geloof in mij, ik zal in u geloven!”

In dit vertrouwen mogen we ons in gebed richten tot Haar:

 

Maria, Gij die hoopt zijt in bange dagen,

blijf bij ons en bij allen die lijden onder de dreiging van het corona-virus.

Genees de zieken, bescherm de gezonden, draag zorg voor de overledenen,

ontferm U over hen die angstig zijn.

Wij vragen om Uw moederlijke aanwezigheid.

 

Maria, Maagd der Armen, bid voor ons.

 

Website: https://banneux-breda.jouwweb.nl

Vieringen tijdens de coronacrisis

Kerkelijke vieringen en het coronavirus

Gedurende enkele maanden, in ieder geval tot en met 1 juni, zal het onmogelijk zijn om publieke kerkelijke vieringen te houden. Voor de regio Rucphen en Zundert gaat het pastoraal team daarom eucharistievieringen houden in de Sint Bavokerk te Rijsbergen. Waarom de Sint Bavokerk? Omdat deze kerk over een website beschikt waarop vieringen live te beluisteren zijn en herbeluisterd kunnen worden.

Voor het beluisteren van de vieringen via de website van de Sint Bavo, gaat u naar www.sintbavorijsbergen.nl. Op de grijze menubalk boven in beeld klikt u op “links”. U scrolt naar beneden op de pagina die dan verschijnt tot u “kerkomroep” ziet. U klikt daar op “opnames van sint Bavo Parochie Rijsbergen”. Op de pagina die dan verschijnt klikt u in de menubalk op “uitzendingen”. Hierna ziet u meteen de viering verschijnen.

De volgende vieringen worden, tijdens de verscherpte maatregelen zonder publiek, in de Bavokerk gehouden. Aanwezig zijn de pastoor, leden van het pastoraal team, een koster, een cantor en een lector:

Elke zaterdag om 17.00 uur eucharistieviering.

 

We maken u erop attent dat de vieringen van de meimaand in Zegge en Sint Willebrord geen doorgang vinden. Wilt u graag in gebed verbonden zijn, dan verwijzen wij u graag naar radio Maria, waar op geregelde tijden gebeden wordt tot de Moeder Gods.

 

Wie dagelijks een moment van bezinning wil, kan naar de website van de Oecumenische gemeenschap van Taizé, www.taize.fr/nl . Elke avond houden de broeders om 20.30 uur een gebedsviering met stilte, zang en gebed, die via de webcam wordt uitgezonden.

We wensen iedereen veel sterkte en wijsheid toe in deze moeilijke tijd. We bidden voor u en voor elkaar.

Pastoor Hans van Geel en pastor teamleider Wim van Reen

Opgave H. Vormsel

We gaan beginnen met de voorbereidingen van Het Heilig Vormsel.

Het Heilig Vormsel vindt plaats op vrijdag 19 juni 2020.

Als U wilt dat uw kind hieraan deelneemt dan kunt U contact opnemen met Ingrid van Tetering,

telefoonnummer 0623219752 of via mail Ingridvantetering@gmail.com

IONA VIERING

Iona in van Goghkerkje

Op de tweede zondag van de veertigdagentijd, zondagmiddag 8 maart om 16.00 uur, vindt er in het pittoreske Van Goghkerkje in Zundert een oecumenische viering plaats in het teken van iona. Iona is een eilandje en spiritueel centrum aan de westkust van Schotland. De ionaviering kenmerkt zich door mooie muziek en zang, stilte, lezing en gebed. Gebedsleiders zijn dominee Andre Vlieger en pastor Wim van Reen. Vanaf 15.30 uur bent u welkom tijdens de inloop om elkaar bij koffie en thee te ontmoeten.

Maand van de bijbel

Maand van de Bijbel

Ik wist het niet, maar er schijnt een theoloog des vaderlands te bestaan. Net als de dichter en de denker des vaderlands, hebben we ook een theoloog des vaderlands. En we hebben ook de maand van de Bijbel. Ook dat wist ik niet. Ik moet blijkbaar toch beter opletten.

De maand van de Bijbel loopt van 24 januari tot en met 14 februari, geen hele maand dus. Eigenlijk meer de drieweekse aandacht voor de Schrift. Samuel Lee heet de theoloog. Hij is onder andere verbonden aan de Vrije Universiteit.

Samuel vindt dat we in het westen een systematisch boek van de Bijbel hebben gemaakt. Allerlei theorieën zijn er omheen gebouwd. Volgens hem moet onze nadruk inzake Bijbel niet op het brein liggen, maar op het hart. De Bijbel is van origine een Oosterse reeks van verhalen, vol van mystiek en mysterie. Niet bedoeld om eigen geloofswaarheden te sanctioneren en in beton te gieten. Eerder een boek dat ons in het hart kan raken en verwonderen.

Hij zegt dat we weinig tijd inruimen voor dingen van het hart en dus ook voor de Bijbel. Wie de Bijbel van voor naar achter wil doorlezen, moet voor dit project de agenda een half jaar leeg houden.

Ik heb in mijn studententijd samen met anderen de Bijbel van voor naar achter gelezen. We woonden op de campus van de opleiding en aten gezamenlijk het ontbijt en avondeten. Elke avond voor het eten gingen we in een kringetje zitten, ieder met een Bijbel op schoot. Een half uur lang werden beurtelings aan elkaar passages voorgelezen, tot het half uur om was. Na een jaar hadden we alles van de Schepping tot en met de Openbaring gelezen en gehoord. Bijna een ervaring van luxe.

Samuel Lee houdt ons voor, dat we best met de vier evangeliën van Mattheus, Marcus, Lukas en Johannes kunnen beginnen. Op die manier kunnen we, als we ons hart openstellen, Jezus Christus ontmoeten en misschien zelfs ontdekken wat het zeggen wil Hem te volgen. Op zijn minst kunnen we ons door mooie verhalen laten betoveren.

 

Pastor Wim van Reen

Doopbrief

 

Beste doopouders,

 

U heeft gevraagd of uw kind gedoopt kan worden in één van de kerken in de Parochie de Heilige Drie-Eenheid. U bent van harte welkom en wij hopen dat het een mooie viering zal zijn. De opgave voor de doop moet minimaal twee maanden voorafgaand aan de doop geschieden.

 

Als u uw kind wilt laten dopen, dan wilt u daarmee iets laten zien van uw dankbaarheid bij de geboorte van uw kind en ook van de hoop dat uw kind onder uw hoede mag

opgroeien tot een eerlijk, goed en gelukkig mens in navolging van Jezus van Nazareth.

 

Door de doop wordt uw kind opgenomen in de gemeenschap van de Christenen en in de Katholieke kerk. U wijst een peter en een meter aan; één peter of één meter is ook mogelijk. Peetouders dienen katholiek te zijn, de H. Communie en het H. Vormsel ontvangen te hebben, en minstens zestien jaar oud te zijn. Twee peters of twee meters zijn niet mogelijk.

 

Door uw kind in onze kerk te laten dopen, laat u zien dat u betrokken bent bij onze parochiekern. Uw bijdrage aan de parochie is een teken van die betrokkenheid.

Daarom wordt u gevraagd om in ieder geval voor één jaar de parochiebijdrage te betalen.

Het secretariaat van de parochiekern kan u informeren over de hoogte daarvan en de wijze waarop de betaling kan geschieden. Hier kunt u ook de gewenste zondag kenbaar maken.

 

In de maand voorafgaand aan de doop is er een algemene doopvoorbereiding met meerdere doopouders. De dooppastor en de tijd zal u op deze avond kenbaar gemaakt worden.

U wordt verondersteld deel te nemen aan deze doopvoorbereiding. De doop kan alleen verricht worden wanneer u aan deze doopvoorbereiding hebt deelgenomen.

Daarna kunt u contact opnemen met uw dooppastor voor het maken van het boekje van de viering. Mogelijk zal hij u ook nog een bezoek brengen voor nadere kennismaking.

 

De doopvoorbereiding is op woensdag om 20.00 uur en duurt ongeveer tot 21.30 uur. Deze avond is in het zaaltje van de kerk van Klein-Zundert en wordt geleid door pastor Rob van Sambeek. Vanaf het kerkplein ziet u de ingang precies tussen de kapel links en de vroegere pastorie rechts.

 

Voor de doopviering krijgt u van de parochiekern een doopkaars, maar u mag natuurlijk ook een eigen doopkaars laten maken.

 

Mocht u nog vragen hebben, dan bent u welkom op het secretariaat van uw parochiekern.

 

Met vriendelijke groet,

Pastoor Hans van Geel